ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

جزءلیست شهدا ( از خاطرات شهید حسین رضایی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
جزءلیست شهدا ( از خاطرات شهید حسین رضایی )
 حسین از شهادت خود باخبرشده بود،او بارها تامرزشهادت پيش رفت .دريكي ازعمليات هايي که درمنطقه كردستان ودر منطقه غرب كشورصورت گرفت درحين پيشروي گردان به سمت دشمن بنابه دلايل تاكتيكي ويا لو رفتن عمليات كليه گردان بنابه دستوربه طرف عقبه عقب نشيني نموده وحسین به همراه چندنفرديگراز همرزمانش غافل از اينكه هيچكس ديگري پشت سرشان نيست سرگرم حمله به دشمن بودندمتوجه مي شوندتا نزديكي دشمن پيشروي کرده اند،كه به محض متوجه شدن ازديگر افرادمي خواهندكه درسريعترين زمان ممكن خود را ازمهلكه دشمن رها سازندو وقتي عليرغم تمام سختيها يي كه داشتنددرحين برگشتن به مقر متوجه ميشوند كه اسم آنها راجزء ليست شهدا ثبت نموده اند كه ديگر همرزمانشان با ديدن آنها بسيارخوشحال مي شوند و از فرط خوشحالي گريه كردند.

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد