ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مداحی محمدرضا ( از خاطرات شهید تورجی زاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مداحی محمدرضا ( از خاطرات شهید تورجی زاده )
پنج سال بیشتر نداشت. رفته بودیم منبر مرحوم کافی.

بعد از سخنرانی برنامه مداحی بود. همه سینه می زدند.

برگشتیم خانه. محمد رفت داخل انباری. تکه لوله ای را برداشت.

آمد داخل اتاق نشست روی صندلی. لوله را جلوی دهانش گرفته بود و مداحی می کرد!

خواهر و برادر کوچکش را هم در مقابلش نشانده بود! می گفت: شما سینه بزنید!

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد