ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

حضرت ابوالفضل ( ازخاطرات شهید ردانی پور )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
حضرت ابوالفضل ( ازخاطرات شهید ردانی پور )
مریض شده بود؛ می خندید. می گفتند اگر گریه كند خوب می شود. نمازم را خواندم . مهر را گذاشتم كنارم. نگاهش می كردم.

حال نداشت.صدایش در نمی آمد. یك نگاه به مهر انداخت. گفت :« مرتضی ، چرا عكس دست روی مهره؟»گفتم

: «این یادگار دست حضرت ابوالفضله كه تو راه خدا داده.»گفت: « جدی میگی؟» گفتم :« آره .

 میخوای از حضرت ابوالفضل برات بگم؟» حالش عوض شد، اشكش در آمد.

من می گفتم، او گریه می كرد. صدایش بلند شد. زار زار گریه می كرد.

جان گرفت انگار. بلند شد لباس هایش را پوشید . گفت: «می رم جمكران .» گفتم: « بذار باهات بیام. »

گفت: « نمی خواد . خودم می رم.» به راننده گفته بود : « پول ندارم. اگر پول های مسافرها رو جمع كنم ، تا جمكران من رو می رسونی؟»
 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد