شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

عاشقی ( جمله ای از شهید رضا اسماعیلی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
عاشقی ( جمله ای از شهید رضا اسماعیلی )
عاشقی ک سن و سال نمیشناسد
تمام آنچه که دارم و در توانم هست 
رامیگذارم تا حرم پابرجا بماند

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد