شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خرمشهر

خرمشهر
خرمشهر

خاطرات

    آزاد کردن اسیر عراقی (خاطره ای از شهید حسین خرازی)

    آزاد کردن اسیر عراقی (خاطره ای از شهید حسین خرازی)

    همین طور حسین را نگاه می کرد. معلوم بود باورش نشده حسین فرمانده تیپ است. من هم اول که آمده بودم، باورم نشده بود.
    حسین آمد، نشست روبه رویش.
    گفت: آزادت می کنم بری. به من گفت: بهش بگو. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد