ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ماشین ژیان داشت ( از خاطرات شهید صیاد شیرازی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
ماشین ژیان داشت ( از خاطرات شهید صیاد شیرازی )
اوایل انقلاب ماشین ژیان داشت.
 بهش گفتم : بابا این همه ماشین توی پارکینگ ، چرا یکیش رو بر نمی داری سوارشی؟
می گفت: همین هم از سرم زیاده.
از استانداری دو تا حواله پیکان فرستادند . هر پیکان ، چهل و پنج هزارتومان  یکی برای صیاد و یکی برای من . صدایش رو در نیاوردم . نود هزارتومان جور کردم و ریختم به حساب
وقتی فهمید ، با ناراحتی گفت: کی پیکان خواسته بود؟
ماجرا را گفتم
گفت: پولم کجا بود
ژیانش را گرفتم و فروختم بیست هزار تومان و بیست و پنج هزارتومان هم براش وام گرفتم تا خیالش راحت شد
چند سال بعد ستاد مشترک ارتش بهش حواله حج داد قبول نکرد که با پول ستاد بره حج پیکانش رو فروخت خرج مکه اش کرد

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد