ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

فقط خدمت (از خاطرات شهید صیاد شیرازی)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
فقط خدمت (از خاطرات شهید صیاد شیرازی)
همیشه حاضر بود...

هیچ وقت خودش رو کنار نمیکشید...

حتی وقتی بنی صدر خلع درجه اش کرد. با لباس بسیجی می رفت سپاه

مثل یه بسیجی صفر کیلومتر کار می کرد....

طرح میداد و برنامه ریزی ستادی میکرد...

اصلا براش مهم نبود که تا دیروز سرهنگ بوده و امروز یه بسیجی ساده است

فقط به خدمت فکر میکرد...

فقط خدمت......

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد