شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
علیرضا مرادی

وصیتنامه شهید مدافع حرم علیرضا مرادی

وصیتنامه شهید مدافع حرم علیرضا مرادی

    وصیتنامه شهید مدافع حرم علیرضا مرادی

    وصیتنامه شهید مدافع حرم علیرضا مرادی

    به تاریخ 5/10/94 ساعت 23 و نیم شب، چند سطری وصیت نامه مینویسم، علی وار زیستن و علی وار زندگی کردن را و حسین وار زیستن و حسین وار زندگی کردن و حسین وار شهید شدن را دوست می دارم. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد