شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید محمد ناظری

محمد ناظری
محمد ناظری

خاطرات شهید محمد ناظری

  دیدار آخر ( از خاطرات شهید محمدناظری )

  دیدار آخر ( از خاطرات شهید محمدناظری )

  دفعه آخری که داشتم از پیش حاجی برمیگشتم،اومد جلوی پله های ساختمان فرماندهی و محكم بغلم کرد، زد پشتم وگفت:  ادامه مطلب ...

  فرمانده ( از خاطرات شهید محمد ناظری )

  فرمانده ( از خاطرات شهید محمد ناظری )

  امسالـ عیـد قـرار بـود قـسمتـ آخـر "فـرمانـده" را،بـسازیـم. هـمـه آمـاده بودیـم،کلـاه مـاهـی گـیری،را کـمی کـج،روی سـرم گـذاشـتـه بـودم حاج محمد دیدم . گـفـت.. 

    ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد