شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حسین رضایی

حسین رضایی
حسین رضایی

خاطرات شهید حسین رضایی

  تولد فرزند ( از خاطرات شهید حسین رضایی )

  تولد فرزند ( از خاطرات شهید حسین رضایی )

  موضوع راباتعدادي ازهمرزمانش كه ازاقوام بودنددرميان گذاشته وعنوان مي كندكه احوالي ازخانواده اش درروستا بپرسند وعنوان مي كندكه .. ادامه مطلب ...

  جزءلیست شهدا ( از خاطرات شهید حسین رضایی )

  جزءلیست شهدا ( از خاطرات شهید حسین رضایی )

  حسین به همراه چندنفرديگراز همرزمانش غافل از اينكه هيچكس ديگري پشت سرشان نيست سرگرم حمله به دشمن بودندمتوجه مي شوندتا نزديكي دشمن پيشروي کرده اند،كه به محض متوجه شدن از.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد