شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

صله ارحام ( از خاطرات شهید حسین پور جعفری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
صله ارحام ( از خاطرات شهید حسین پور جعفری )
حسین هر زمان به کرمان می آمد به من سر می زد و بر صله ارحام و دیدار با خانواده تاکید فراوان داشت و خودش نیز به این توصیه عمل می کرد.
برادرم به اطاعت از ولی امر مسلمین، رعایت حجاب و اقامه نماز اول وقت تاکید فراوان داشت و خودش نیز این موارد را رعایت می کرد.
حسین بسیار خاکی و خیلی مظلوم بود به حدی که حاضر بود حق خودش ضایع شود اما حاضر به ضایع شدن حق دیگری نبود.
حاج حسین حجب و حیای خاصی داشت و در مجالس همیشه شنونده بود و کم تر صحبت می کرد
راوی: خواهرشهید

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد