شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید ابوالقاسم جعفری

ابوالقاسم جعفری
ابوالقاسم جعفری

خاطرات شهید ابوالقاسم جعفری

خاطرات شهید ابوالقاسم جعفری

    عکس آخر ( از خاطرات شهید ابوالقاسم جعفری )

    عکس آخر ( از خاطرات شهید ابوالقاسم جعفری )

    موقعی که حجله شهادت ابوالقاسم را زده بودیم دیدم فردی به عکس او خیره شده بود برایم ناآشنا آمد رفتم نزدیکش..  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد