ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

نماز اول وقت (از خاطرات شهید باکری)

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
نماز اول وقت (از خاطرات شهید باکری)
سرجلسه ، وقت نماز که می شد، تعطیل می کرد تا بعد نماز .

داشتیم می رفتیم اهواز .

اذان می گفتند.

گفت« نماز اول وقت رو بخونیم .»

کنار جاده آب گرفته بود. رفتیم جلوتر؛ آب بود . آنقدر رفتیم ، تا موقع نماز اول وقت گذشت .

خندید و گفت « اومدیم ادای مؤمن ها رو در بیاریم ، نشد.»

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد