شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

آتش نشان شهید علی امینی

علی  امینی
علی امینی

خاطرات آتش نشان شهید علی امینی

خاطرات آتش نشان شهید علی امینی

    حرف فرمانده ( از خاطرات شهید  علی امینی )

    حرف فرمانده ( از خاطرات شهید علی امینی )

    با تعجب پرسیدم اگر شما بگویی با سَر می روم اما من که در این عملیات راننده خودرو هستم،
    با لبخندی در جواب گفت چون رفتن به داخل این چاه دشوار بود خواستم  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد