ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مصداق ایمان ( از خاطرات شهید حمیدرضا اسدالهی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مصداق ایمان ( از خاطرات شهید حمیدرضا اسدالهی )
ﻣﺼﺪاق "اﯾﻤﺎن"را در "اﺧﻼق" ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪاش: ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻦ و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش داﺷﺖ,
و ﯾﺎ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻨﮑﻪ, ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻦ و دادن ﺧﻤﺲ و زﮐﺎتﺑﻮد.
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺪاق اﯾﻤﺎن ﺑﻮد.
ﻣﻦﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ را در ﺣﻤﯿﺪ آﻗﺎدﯾﺪم..
راوی: همسر شهید

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد