شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

دزدخوش شانس ( خاطره ای از شهید ابراهیم هادی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
دزدخوش شانس ( خاطره ای از شهید ابراهیم هادی )
 
عصر یک روز وقتی خواهر وشوهر خواهر ابراهیم به منزلشان آمده بودند هنوز دقایقی نگذ شته بود که از داخل کوچه سرو صدایی شنیده می شد

ابراهیم سریع از پنجره طبقه ی دوم نگاه کرد و دید شخصی موتور شوهر خواهرشان را برداشته و در حال فرار است

ابراهیم سریع به سمت درب خانه آمد و دنبال دزد دوید و هنوز چند قدمی نرفته بود که یکی از بچه محل ها لگدی به موتور زدو آقا دزده با موتور به زمین خورد

تکه آهنی که روی زمین بود دست دزد را برید و خون هم جاری شد

ابراهیم به محض رسیدن نگاهی به چهره پراز ترس و دلهره دزد انداخت و بعد موتور را بلند کرد و گفت: سوار شو! همان لحظه دزد را به درمانگاه برد و دست دزد را پانسمان کرد

کارهای ابراهیم خیلی عجیب بود و شب هم با هم به مسجد رفتند و بعد از نماز ابراهیم کلی با اون دزد صحبت کرد و فهمید که آدم بیچاره ای است و از زور بیکاری از شهرستان به تهران آمده و دزدی کرده

ابراهیم با چند تا از رفقا و نمازگزاران صحبت کرد و یه شغل مناسبی برای آن آقا فراهم کرد.مقداری هم پول از خودش به آن شخص داد و شب هم شام خورد و استراحت کردند

صبح فردا خیلی از بچه ها به این کار ابراهیم اعتراض کردند. ابراهیم هم جواب داده بود:مطمئن باشید اون آقا این برخورد را فراموش نمی کند و شک نکنید برخورد صحیح، همیشه کار سازه.

 

پیام کاربران

( بررسی نشده ) 6 سال قبل فک نمیکنم واقعیت داشته باشه پاسخ
علی ( بررسی نشده ) سال قبل نه پاسخ
سلیمی ( بررسی نشده ) سال قبل خدا بر همه چیز آگاه و شاهده
خدایا به حرمت این شهید قسمت میدم منو از دریای غم به ساحل آرامش و شادی برسون الهی آمین
پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد