شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ترک عادات

ترک عادات
ترک عادات

جملات ماندگار

جملات ماندگار

    سلامت دنیا بیماری است

    سلامت دنیا بیماری است

    سلامت دنیا بیماری است و بیماری اش شفا و سلامت، چراکه بنیان دنیا در عادات است و سلامت حقیقی، هرچه هست در ترک عادات و عتق از ملکات ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد