شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مجید سپاسی

مجید  سپاسی
مجید سپاسی

خاطرات شهید مجید سپاسی

خاطرات شهید مجید سپاسی

    بیسیم چی ( از خاطرات شهید مجید سپاسی )

    بیسیم چی ( از خاطرات شهید مجید سپاسی )

    گفت: ببینیم, تو برنده ای یا من پشت تخته سنگی نشسته بودیم. صدای سوت خمپاره آمد.

      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد