شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

دوست داشتم فقط برای من باشد( از خاطرات شهید رضا حاجی زاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
دوست داشتم فقط برای من باشد( از خاطرات شهید رضا حاجی زاده )
خیلی بهش حساس بودم. دوست داشتم فقط برای من باشد.
آخرین دفعه هم بهش گفتم: می­‌خواهی بروی اجازه می­‌دهم ولی باید یک قول بدی.
پرسید: چه قولی؟
گفتم: عروس اول و آخرت من باشم. خندید گفت: باشه.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد