شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید عبدالحمید دیالمه

عبدالحمید دیالمه
عبدالحمید دیالمه

خاطرات شهید عبدالحمید دیالمه

  مسئولیت ( از خاطرات شهید عبدالحمید دیالمه )

  مسئولیت ( از خاطرات شهید عبدالحمید دیالمه )

  پس از اعلام آراء و نتایج انتخابات از مشهد و رأی بالای ایشان ، به محض دیدار در اولین برخورد ، بی اختیار..

    ادامه مطلب ...

   رعايت حق الناس حتي در صف سلف ( از خاطرات شهید دیالمه )

  رعايت حق الناس حتي در صف سلف ( از خاطرات شهید دیالمه )

  گفت: من یک حق داشتم و از آن استفاده کردم و برای شما غذا گرفتم و حالا برمی‌گردم و برای خودم غذا می‌گیرم.. ادامه مطلب ...

  معیارهای اسلام ( از خاطرات شهید دیالمه )

  معیارهای اسلام ( از خاطرات شهید دیالمه )

  مرتّب خود را زیر ذرّه‌بین معیارهای اسلام قرار د‌هید و د‌ر كارها و د‌ید‌گاه‌هایتان د‌قّت د‌اشته باشید. سر سوزنی انحراف.. ادامه مطلب ...

  نگاه خدا ( از خاطرات شهید عبدالحمید دیالمه )

  نگاه خدا ( از خاطرات شهید عبدالحمید دیالمه )

  خانم ها که رفتند، رفتم جلو گفتم: تو انقدر سرت پایینه نگاهم نمی ندازی به طرف که داره حرف میزنه باهات، اینا فکر نکنن تو خشک ومتعصبی و اثر حرفات کم شه.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد