شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مهدی فتوحی

مهدی  فتوحی
مهدی فتوحی

خاطرات شهید مهدی فتوحی

    می دونید کی این عکس قشنگتر میشه؟(از خاطرات شهید مهدی فتوحی )

    می دونید کی این عکس قشنگتر میشه؟(از خاطرات شهید مهدی فتوحی )

    روبه همه مون کرد و گفت: «می دونید چه وقتی این عکس قشنگ تر میشه؟» ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد