شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

چراغ قرمز ( از خاطرات شهید بهشتی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
چراغ قرمز ( از خاطرات شهید بهشتی )
نیمه شب بود، تاریک بود، پلیس نبود، زمان طاغوت هم بود ،
چراغ قرمز اول را رد کرده بود.
چراغ قرمز دوم بهشتی گفته بود
«اگر از این هم بگذری دیگر نمی‌شود پشت سرت نماز خواند».

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد